Lover for Bergen Rasekatt Klubb (BERAK)

Bergen Rasekatt Klubb (BERAK) ble stiftet 1.november 1956, og har sitt sete i Bergen. BERAK er tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), og der gjennom Federation International Feline (FIFé).

Revidert 1991

Revidert 2001

Revidert 2002

Revidert 2006

Revidert 2014

Revidert 2016

Gjelder fra 25. november 2016

 

§1. Formål

BERAK har som formål:

-Å samle kattevenner

-Å medvirke til fornuftig hold av sunne og friske katter

-Å avholde utstillinger

-Å bistå med veiledning og råd i alle saker angående katter

- Å ivareta medlemmenes interesse overfor NRR

-Å høyne kattens status

 

§2. Krav til kattehold

1.  Alle medlemmer som er tilsluttet BERAK forplikter seg til, på alle måter, en dyrevennlig opptreden, og til enhver tid respekterer den gjeldende dyrevernlov.

2.   Medlemmer som har katt skal følge NRRs anBefalinger for standard kattehold og der gjennom sikre kattens helse og velferd. Ved kenneldrift skal også gjeldende norske lover og forskrifter være oppfylt.

3.   Oppdrettere som er tilsluttet BERAK har ikke lov til å levere en kattunge som er yngre enn 12 uker.

4.   Alle medlemmer har plikt til å rette seg etter de forskrifter som blir gitt av distriktsveterinær når smittsomme sykdommer forekommer.

5.   Medlemmer forplikter seg til å overholde NRR lover og regler.

 

§3. Medlemskap

1.   Som medlem kan opptas personer som har interesse for klubbens virksomhet. Gjennom medlemskapet i BERAK forplikter man seg til å følge BERAK's lover og regler.

2.   Klubbens styre kan, dersom saklig grunn foreligger, nekte medlemskap. Person som av styret er nektet medlemskap kan kreve saken forelagt på neste ordinære generalforsamling.

3.   Medlemstilknytning kan være:

- Hovedmedlem

- Familiemedlem

- Støttemedlem

Familiemedlemsskap er begrenset til samme registrerte adresse og over 16 år. Et av familiemedlemmene må stå oppført som hovedmedlem og de øvrige familiemedlemmer betaler den til enhver tid gjeldende kontingent. Opptaksreglene for familie og støttemedlemmer er de samme som for hovedmedlemmer. For å stille ut, registrere kull, ha stemmerett på BERAK's GF, må man være registrert som hoved- eller familiemedlem, og kontingent for gjeldende år/periode må være betalt.

4.   Utmelding fra klubben skal skje ved skriftlig melding til kasserer. Medlemskontingenten påløper til og med det året utmeldelse skjer.

5.   Kontingentens størrelse blir årlig fastsatt av BERAK's generalforsamling og gjelder for kalenderåret. Kontingenten forfaller 1.1 hvert år. Dersom et medlem ikke har betalt kontingenten blir vedkommende strøket fra medlemslisten. Før strykningen kan skje skal medlemmet ha mottatt betalingsvarsel med 14-fjorten dagers frist. Et medlem som er strøket pga manglende kontingent, kan ikke tas opp igjen som medlem før all skyldig kontingent er betalt. Betalt kontingent kreves også for å delta på utstilling.

6.   Stemmerett er begrenset til tilstedeværende hoved- og familiemedlemmer.  Eventuelle fullmakter skal godkjennes av GF. Æresmedlemmer har stemmerett på generalforsamlingen.

 

§4. Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan velges personer eller frivillige organisasjoner som har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for kattesaken. Styret kan overfor generalforsamlingen innstille på æresmedlemsskap. Vedtak om dette krever minst 2/3 flertall på GF. Æresmedlemmer plikter ikke å betale kontingent. Et æresmedlem kan straffes etter gjeldende lovverk.

 

 

§5. Nasjonal og internasjonal tilknytning

BERAK er tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), og der gjennom Federation International Feline (FIFe), og er forpliktet til å overholde disse organers lover, standarder og reglementer. Ved oppstått tvist eller fortolkningsproblemer i klubbens lovverk gjelder NRR's lover så vidt disse er fyllestgjørende.

 

§6. Generalforsamlingen (GF)

GF er klubbens øverste organ og beslutningsmyndighet. Den avgjør de foreliggende saker med alminnelig stemmeflertall, med mindre herværende lov sier noe annet. Styret har ikke stemmerett over eget regnskap og årsberetning.

1.   GF avholdes årlig i november og innkaller med 2 (to) ukers varsel til alle registrerte medlemmer med kjent adresse. Innkallingen skal vedlegges innkomne forslag og forslag på personer til verv som står på valg. Forslag på personer som står på valg er valgkomiteens innstilling eller benkeforslag.

2.   Ekstraordinær GF kan innkaller av styret eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger dette. Styret forplikter å gjøre medlemslisten tilgjengelig dersom en gruppe medlemmer som ønsker å fremsette krav om innkalling til ekstraordinært GF retter en skriftlig henvendelse overfor styret med minst 10 (ti) underskrifter fra hoved- og familiemedlem. Ekstraordinær GF avholdes innen 1 (en) måned etter at krav er fremsatt og innkaller som for ordinær generalforsamling.

3.   Dagsorden for GF skal inneholde:

- Godkjenning av innkallingen .

- Valg av møteleder

- Valg av referent

- Valg av tellekorps

- Årsberetning

- Årsregnskap

-Lovendring

- Fastsettelse av kontingent

- Innkomne forslag og saker

- Valg av styre med vararepresentanter og regnskapskyndig

- Valg av valgkomité 

4.   Saker som ønskes behandlet på GF skal være styret i hende innen 3 (tre) uker før GF avholdes.

5.   Valg skal foregå skriftlig dersom det er forslag på to eller flere kandidater, eller når det stilles krav fra forsamlingen om dette.

6.   Protokollen fra generalforsamlingen undertegnes av styreleder, møteleder og referent. Dersom styreleder er møteleder velges i tillegg protokollunderskriver utenom disse. Protokoll, årsberetning og regnskap sendes NRR. I tillegg sendes protokoll til Brønnøysundregisteret for registrering.

 

§7. Styret

Styret er mellom GF det besluttende organ i BERAK, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet. Medlemmer som tiltrer styret har taushetsplikt i personsaker. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 (fire) styremedlemmer er tilstede. Styremøter avholdes etter innkallelse fra styrets leder eller sekretær, eller når et flertall av styrets medlemmer krever det. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Leder kan ved forfall meddele nestleder sin dobbeltstemme.

Styret i BERAK består av 7 (syv) personer.

- Leder

- Nestleder

- Sekretær

- Utstillingssekretær

- Kasserer

- 1. Styremedlem

- 2. Styremedlem

i tillegg skal det velges 2 (to) vararepresentanter. Styremedlemmene velges for 2 (to) år av gangen. Leder, kasserer, Utstillingssekretær og styremedlem 1. velges de år som ender på oddetall. Nestleder, sekretær og 2. styremdelen velges de år hvor årstallet ender med partal. Vararepresentanter velges årlig.

På GF velges også:

- Regnskapskyndig(1 år)

- 3 (tre) medlemmer til valgkomité (1 år)

- Hjemmesideansvarlig (1 år)

Valgkomite og regnskapskyndig kan ikke velges blant styrets medlemmer. Den valgte kasserer forvalter klubbkassen, har signeringsrett, fører klubbens regnskap og legger fram revidert regnskap på GF. På forlangende skal også regnskap fremlegges for styret. Klubbens sekretær skal ivareta all korrespondanse mellom klubben og NRR, NRR's organer, stambokfører og andre klubber. Varamedlemmer har møterett på styremøter, men ikke stemmerett utenom fravær av styrets faste medlemmer. Styret disponerer klubbens midler med ansvar overfor GF. Leder og kasserer forplikter hver for seg klubben ved prokura. Styret kan meddele andre styremedlemmer, alene eller i fellesskap, prokura. Styret skal føre referat, regnskapsbøker og medlemskartotek. Referat skal underskrives av sekretær og minst 1 (ett) annet styremedlem, eller ved sekretærens fravær, minst 3 (tre) styremedlemmer.

Styret utpeker delegater til GF i NRR. Det skal være utarbeidet arbeidsinstrukser for alle tillitsfunksjonene, og disse skal ligge som vedlegg til klubbens vedtekter. Arbeidsinstruksen kan forandres av sittende styre ved avstemming. 

 

§8. Regnskap

Regnskapet går fra 1. november til 31. oktober for BERAK. Kasserer fremlegger revidert regnskap overfor den ordinære GF. Regnskapet skal være påført styrets, kassererens og regnskapskyndiges aksept/signatur.

 

§9. Eksklusjon 

1.   Eksklusjon på grunn av misligholdelse av vedtekter og/eller tungtveiende årsaker, kan besluttes av GF etter innstilling fra styret, og med 2/3 flertall. 

2.   Styret kan suspendere medlemmer frem til førstkommende ordinære GF. Avgjørelse om eksklusjon kan innankes til NRR.

3.   Medlemmer som har gjort seg skyldig i mishandling av dyr, eller på annen måte vist seg uskikket til å drive med dyrehold, kvalifiserer for eksklusjon fra klubben.

4.   Styret kan vedta suspensjon av et medlem når særlig saklige grunner foreligger. Styret er beslutningsdyktig for suspensjonsvedtak når alle styremedlemmene er tilstede.

5.   Suspensjon krever 2/3 flertall.

 

§10. Lovendringer

Til endring av BERAK's lover kreves vedtak på GF med minst 2/3 flertall. Forslag om lovendring må være kunngjort i innkallingen til GF.

Oppløsning av klubben/utmelding av NRR krever vedtak på to påfølgende ordinære generalforsamlinger. Forslag om oppløsning må være kunngjort i innkallingen til generalforsamlingen, og skal vedtas med minst 2/3 flertall. Generalforsamlingen, som treffer beslutning om oppløsning, skal også treffe beslutning om hvordan klubbens frie midler skal anvendes. Frie midler ved oppløsning av klubben skal tilfalle en eller flere organisasjoner eller tiltak, bestemt av generalforsamlingen, hvis formål er i tråd med intensjonene i klubbens formåls paragraf.